Projekty školy

Nejnovější příspěvky

Archivy

2. A třída

11.11.2019 – 15.11.2019

ČJ – Psaní a znalost písmen písmen celé abecedy. Slabiky dy/di, ty/ti, ny/ni. Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. Psaní jednoduchého diktátu – slova, krátké věty. Vlastní jména osob, pohádkových postav, zvířat – pravopis – velké písmeno. Abeceda – znalost, řazení slov podle abecedy. Věta, pořádek slov ve větě, řazení vět do příběhu. Druhy vět – oznamovací, rozkazovací, přací a tázací, znaménka za větou, melodie, rozeznávání druhů vět.

Čtení s porozuměním, čteme nahlas každý den 2 x 20 minut.

Učebnice – str. 47 – 50

Písanka – str. 12 -14

M – Numerace do 20, manipulace s předměty, počítání prvků, vytváření souborů s daným počtem prvků do 20, porovnávání čísel. Orientace na číselné ose 0 – 20, přechod přes základ 10 – sčítání a odčítání do 20. Počítání prvků po desíti do 100. Práce se sčítací tabulkou.

Rovinné útvary – trojúhelník, čtverec, obdélník a kruh. Tělesa – krychle, kvádr, koule

PS – str. 40 – 43

 

PR – Poznáváme stromy jehličnaté, listnaté, keře (listy, plody, typické znaky). Živočichové na podzim, zimní spánek, stěhovaví ptáci. Přírodní společenstvo – rybník. Podzimní zahrada – zelenina, ovoce. Rodina, vztahy v rodině.

Důležité – pročítejte texty v učebnici, dávejte dětem otázky – jak tomu rozumí, co si zapamatovaly ( Např. Jaké jsou druhy stromů? Jak se říká ptákům, kteří odlétají na zimu do teplých krajů? Jakou části má keř? …….) Nechte je vyprávět o tom co četly, soutěž – kdo si toho víc zapamatoval…..

Uč. str. 25, 26

PS – str. 27

 

 

Články třídy