Projekty školy

Nejnovější příspěvky

Archivy

2. A třída

5. 2. 2020 – 14. 2. 2020

ČJ – Psaní a znalost písmen písmen celé abecedy. Slabiky dy/di, ty/ti, ny/ni. Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. Psaní jednoduchého diktátu – slova, krátké věty. Vlastní jména osob, pohádkových postav, zvířat – pravopis – velké písmeno. Abeceda – znalost, řazení slov podle abecedy. Věta, pořádek slov ve větě, řazení vět do příběhu. Druhy vět – oznamovací, rozkazovací, přací a tázací, znaménka za větou, melodie, rozeznávání druhů vět. Slova opačného a stejného významu. Slova nadřazená, podřazená a souřadná. Popis zvířete, osoby – ústně. Délka samohlásek, dělení slov na konci řádku. Pravopis ú, ů. Slabikotvorné r, l. Tvrdé souhlásky.

Čtení s porozuměním, čteme nahlas každý den 2 x 20 minut.

Učebnice – str. 93 – 98

Písanka – str. 1

Čítanka – str. – 86 – 93

M – Počítání prvků po desíti do 100. Práce se sčítací tabulkou. Řazení čísel vzestupně, sestupně. Porovnávání čísel. Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes desítku. Zápis slovních úloh. Počítání se závorkami.

Rovinné útvary – trojúhelník, čtverec, obdélník a kruh. Tělesa – krychle, kvádr, koule. Rýsování úsečky, jednotky délky.

PS – str. 8 – 12

 

PR – Poznáváme stromy jehličnaté, listnaté, keře (listy, plody, typické znaky). Živočichové na podzim, zimní spánek, stěhovaví ptáci. Přírodní společenstvo – rybník. Podzimní zahrada – zelenina, ovoce. Rodina, vztahy v rodině. Obec, kultura a historie. Česká republika, hlavní město, státní symboly, významné stavby v Praze.. Lidské tělo.

Důležité – pročítejte texty v učebnici, dávejte dětem otázky – jak tomu rozumí, co si zapamatovaly ( Např. Jaké jsou druhy stromů? Jak se říká ptákům, kteří odlétají na zimu do teplých krajů? Jakou části má keř? …….) Nechte je vyprávět o tom co četly, soutěž – kdo si toho víc zapamatoval…..

Uč. str. str. 40 – 44

PS – str. 50 – 51

Přinést cvičební úbor

Do geometrie ořezaná tužka číslo 3, pravítko – trojúhelník s ryskou.

 

 

Články třídy