Projekty školy

Nejnovější příspěvky

Archivy

2. A třída

14.10.2019 – 18.10.2019

ČJ – Psaní a znalost písmen písmen celé abecedy. Slabiky dy/di, ty/ti, ny/ni. Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. Psaní jednoduchého diktátu – slova, krátké věty. Vlastní jména osob, pohádkových postav, zvířat – pravopis – velké písmeno. Abeceda – znalost, řazení slov podle abecedy. Čtení s porozuměním, čteme nahlas každý den 2 x 20 minut.

Učebnice – str. 33 – 37

Písanka – str. 11

M – Numerace do 20, manipulace s předměty, počítání prvků, vytváření souborů s daným počtem prvků do 20, porovnávání čísel. Orientace na číselné ose 0 – 20, přechod přes základ 10 – sčítání a odčítání do 13. Rovinné útvary – trojúhelník, čtverec, obdélník a kruh. Tělesa – krychle, kvádr, koule

PS – str. 25 – 28

 

PR – Poznáváme stromy jehličnaté, listnaté, keře (listy, plody, typické znaky)

Uč. str. 13 – 17

PS – str. 19 – 21

 

 

Články třídy