Projekty školy

Nejnovější příspěvky

Archivy

Dodatek ke školnímu řádu

Dodatek ke Školnímu řádu ZŠ a MŠ Vrbovec – platný od II. pololetí šk. roku 2019/2020

Č. j.: ZSVR 16/2020-H

 

Do odstavce Hodnocení a klasifikace se ke komisionálnímu přezkoušení vloží toto:

Dosáhne-li absence žáka v daném předmětu více než  30% za pololetí školního roku, může navrhnout jeho hodnocení – komisionální přezkoušení v náhradním termínu vyučující daného předmětu. Zákonný zástupce bude informován o termínu a obsahu zkoušky.

Výjimku z tohoto pravidla je nutno projednat na pedagogické radě. Může jít např. o uvolnění žáka z účasti na vyučování nebo předem známá dlouhodobá absence ze zdravotních důvodů, kdy má vyučující ke klasifikaci dostatek podkladů. O hodnocení v náhradním termínu může ze závažných příčin (zejména zdravotních nebo z důvodu vysoké absence) požádat i žák nebo jeho zákonný zástupce.