Školní družina

Školní družina: tel.: 732 149 189  vedoucí vychovatelka druzina@zsmsvrbovec.cz

Informace o naší školní družině ve školním roce 2023/2024

Školní družina je určena pro žáky 1.-5. ročníku. Pracujeme podle školního vzdělávacího programu „Družina plná pohody“ – zaměřeného na zdravý životní styl a vztahy mezi dětmi. Náplní je utváření kladného vztahu ke svým spolužákům, pedagogům a smysluplné využití volného času. Nabízíme dětem ranní družinu, aktivní odpočinek po vyučování, různé aktivity a zábavná odpoledne. Ve ŠD budou moci děti mimo hlavní zájmovou činnost stávající rozvíjet své schopnosti a dovednosti také v zájmových útvarech. Všech aktivit se mohou účastnit pouze děti přihlášené do školní družiny.

Provoz školní družiny:

Provoz školní družiny zahájen od 5.9. 2023.

Ranní družina:  6.00 hod. – 7.30 hod                                                                                                                                      Příchod dětí do školní družiny  6.00 – 7.00 hodin, v 7.20 – 7.30 hod. odchod dětí do tříd v doprovodu vychovatelky. Ranní družinu mohou navštěvovat pouze děti přihlášené do ŠD ( nutno vyplnit Žádost o ŠD, Přihlášku do ŠD). Lze docházet pouze do ranní ŠD.

Odpolední družina:  11.10 hod. – 16.35 hod.

Telefonní čísla do ŠD:

704 619 285   1. oddělení

732 149 189   2. oddělení

704 619 590  3. oddělení

604 209 886  4. oddělení

604 209 887  ranní družina

Zabezpečení provozu:

Ranní družina:            vychovatelka Radka Dolejší

Odpolední družina:

  1. oddělení: 1.A + část 3.A      vychovatelka ŠD   Marie Vítámvásová
  2.  oddělení: 1.B + část 3.A     vedoucí vychovatelka ŠD   Hana Jarmarová
  3.  oddělení: 2.A + 2.B.třída       vychovatelka ŠD  Barbora Hřebíčková
  4. oddělení:  3.B + 4. + 5. třída   vychovatelka ŠD Mgr. Jana Vykoukalová, vychovatelka Barbora Míčková (do 31.1. 2024), vychovatelka Božena Kratochvílová (od 1.2. 2024)

Upozornění: Uvolňování dítěte ze ŠD lze pouze písemně /ne telefonicky / formou omluvenky. Na ní musí být uvedeno datum, znění a podpis rodiče. Bez omluvenky nelze pustit dítě domů dříve, než má uvedeno na zápisním lístku. Pokud nebude omluvenka obsahovat povinné údaje, či ji dítě neodevzdá, bude odcházet tak, jak má uvedeno na zápisním lístku.

OMLUVENKA BEZ DATA A PODPISU RODIČE JE NEPLATNÁ!!! Formulář omluvenky ke stažení najdete v dokumentech ŠD.

Dítě nesmí svévolně opustit ŠD a musí dodržovat školní řád a řád školní družiny.

Poplatek za školní družinu:

NOVÁ CENA ŠKOLNÉHO !!!

V tomto školním roce činí poplatek za ŠD 200.- Kč měsíčně. Ve školní družině nově ranní provoz. Platba se provádí v těchto cyklech:

1) do 15. září za 1. pololetí 1000 Kč a do 15.ledna za 2. poletí  1000 Kč

2) nebo jednorázově na celý školní rok 10 x 200 = 2000 Kč

převodem na účet školy – číslo účtu 123-6338100217/0100 a do kolonky napište jméno a příjmení dítěte, školné ŠD.

Nejedná se o částku za docházku (počet dnů nebo hodin strávených ve školní družině), ale o úhradu části provozních nákladů družiny a nákladů spojených s činností dětí v družině. Poplatek budou platit i děti navštěvující pouze kroužky školní družiny nebo jen ranní družinu. Žádosti o výjimku podávají rodiče písemně ředitelce ZŠ.

 

Informace k čipovému systému vyzvedávání ze školní družiny

Vážení rodiče,  

zavedením nového systému Bellhop se zvyšuje bezpečnost provozu školní družiny, komfort a hygienická hlediska pro Vaše děti i vyzvedávající osoby. Věříme, že i přes nutnost zvyknout si při vyzvedávání dětí na jiná pravidla oceníte zkvalitnění služeb, které školní družina díky tomuto systému  bude poskytovat vám i vašim dětem.                                                                                                                                                            

Jak systém funguje:

Systém je založen na identifikačních čipech, díky nimž si jednoduše zažádáte u hlavního vchodu do školy o vydání svého dítěte ze školní družiny. Čip stačí pouze přiložit ke dveřnímu terminálu, ten vám krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno vašeho dítěte. Systém předá vaši žádost té paní vychovatelce, která má v daný okamžik vaše dítě na starosti.

Pokud je vaše dítě na obědě, bude uvolněno hned, jak doobědvá. Během zájmového  kroužku nelze dítě uvolnit, kromě jednorázových předem oznámených výjimek. Prosíme o trpělivost, děti si uklízí hračky, ukončují svoji činnost a potom teprve odcházejí do šatny. Budete-li čekat delší dobu, svůj požadavek, prosím, opakujte, v případě neúspěchu telefonicky kontaktujte vychovatelku.

Odpovědnost za použití čipu k vyzvednutí dítěte má vždy konkrétní osoba (rodič, starší sourozenec, babička, teta, …), na kterou byl čip vydán. Tento systém výrazně usnadní a zjednoduší vyzvedávání dětí ze školní družiny, zaručí větší bezpečnost a prokazatelnost, kdo a kdy dítě ze školní družiny vyzvedl.

Cena prvního čipu na jedno dítě je 50,- Kč, každý další čip za 100,- Kč. Čipy jsou nevratné, ale slouží k vyzvedávání dětí po celou dobu jejich docházky do ŠD. Pokud jsou ve škole sourozenci, musí být čip vystaven zvlášť na každé dítě. Požadavek pro vydání čipu konkrétní osobě musí být v souladu se jmény napsanými na zápisním lístku do školní družiny. Čip je prázdný, bez loga či značek a symbolů. Je to z toho důvodu, aby při ztrátě nebyl lehce identifikovatelný. Při ztrátě či odcizení kontaktujte neprodleně ŠD a daný čip bude zablokován!!! Následně je možné zakoupit nový čip.

Rodiče dětí, které mají odsouhlasen samostatný odchod z družiny, si čip kupovat pochopitelně nemusí. V tomto případě bez čipu děti nelze dříve vyzvedávat.

 

Časový harmonogram spuštění systému BELLhop ve školním roce 2023/2024:

  • 2.-16.2.2024 – rozdání informací k čipovému systému a žádanek o čipy
  • 2. – 28. 2.2024– vydávání čipů na základě doručených žádostí (čip si musí oproti podpisu vyzvednout vždy zákonný zástupce dítěte, popřípadě jím pověřená osoba), platba na místě v hotovosti ( pokud možno přesnou částku) .

Výdej čipů proběhne ve sborovně školy 26.2.-28.2.2024 v době:  7:00 – 7.30 hodin  a 14:00 – 16:00 hodin

  • 3.-8.3.2024 – nastavení systému a testovací provoz
  • od 11.3.2024 – ostrý provoz vyzvedávání dětí čipovým systémem

Věříme, že  oceníte zkvalitnění služeb, které školní družina díky systému  bude poskytovat Vám a Vašim dětem.