Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 1. NÁZEV

Základní škola a Mateřská škola Vrbovec

 

 1. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchovy, zajištění školního a závodního stravování. Organizace vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení: Základní škola, mateřská škola, školní družina, školní výdejna.

Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy.

Právnická osoba je zřízená na dobu neurčitou.
Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: Obec Vrbovec, Vrbovec 146, 671 24 Vrbovec

 

 1. ORGANIZAČNÍ STRUKUTRA

Základní škola a Mateřská škola Vrbovec

Základní škola

IZO: 102855871

Školní družina:

IZO: 119300265

Mateřská škola Dyjákovičky:

IZO: 107614693/02

Mateřská škola Vrbovec:

IZO: 107614693/01

Školní jídelna ZŠ:

IZO: 103243216/01

Školní jídelna MŠV:

IZO: 103243216/02

Školní jídelna MŠD:

IZO: 103243216/03

 

 

 1. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

Vrbovec 143, 671 24 Vrbovec

tel.: 515 230 171

tel.: 733 122 970, 733 122 971

email: reditelna@zsmsvrbovec.cz

www.zsmsvrbovec.cz

ID Datové schránky: hhpmi3p

Úřední hodiny: Po – Pá 7:15 – 13:00

 

 1. ÚČTY ŠKOLY

Základní škola: 123-6338100217/0100

Školní jídelna: 123-6360240267/0100

 

 1. IČO

750 03 872

 

 1. PLÁTCE DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Nejsme plátci DPH

 

 1. DOKUMENTY

Dokumenty lze získat osobně v kanceláři školy nebo na webových stránkách školy.

 

 1. ŽÁDOSTI O INFORMACE

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři ZŠ a MŠ
 • písemně – osobně v kanceláři ZŠ a MŠ nebo poštou na adresu ZŠ a MŠ
  Vrbovec 143
  671 24 Vrbovec
 • e-mailem: reditelna@zsmsvrbovec.cz
 • elektronickým podáním: reditelna@zsmsvrbovec.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 515 230 171
 • Úřední hodiny: Po – Pá 7:15 – 13:00

 

 1. PŘÍJEM PODÁNÍ A PODNĚTŮ

Podat žádost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze prostřednictvím ředitelství školy na adrese školy Vrbovec 143, 671 24 Vrbovec, u níže uvedeného pracovníka a to buď písemně nebo v úředních hodinách ústně po předchozí domluvě.

Mgr. Galina Blahová
tel.: 515 230 171
e-mail: reditelna@zsmsvrbovec.cz

vede evidenci písemných žádostí o poskytnutí informace.

Evidence žádost obsahuje

 • datum doručení
 • jméno, příjmení, adresa žadatele pro doručování
 • jakou informaci žadatel žádá
 • způsob, jakým bylo ve věci postupováno a jak byla žádost vyřízena – datum vyřízení žádosti (údaje v evidenci žádostí jsou chráněny podle zákona č. 110/2019 sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů)

U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

Při ústním podání uvede žadatel jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně. Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti na ředitelství školy, poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikací.

Při podání e-mailem na adresu  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ‚; document.getElementById(‚cloak9130′).innerHTML += “+addy_text9130+'</a>‘; //–>   žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

Při písemném podání na kontaktní poštovní adresu školy žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

 

 1. PŘEDPISY

 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.
 • Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • Vyhláška č. 317 /2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se SVP
 • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v sekretariátu školy každý pracovní den v úřední hodiny. Z těchto předpisů je možno pořídit kopie za poplatek rovný poplatku za kopírování.

11.2 Vydané právní předpisy

 

 1. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Druhopisy vysvědčení – 100,- Kč

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací:

 1. náklady spojené s vyhledáváním informací

(za každou započatou hodinu) – zdarma

 1. pořízení kopie formátu A4 – jednostranně za list – zdarma

– oboustranně za list – zdarma

 1. opatření technického nosiče dat (CD) nelze vytvořit
 2. odeslání informace žadateli:

cena dle platného sazebníku České pošty

e-mail zdarma

 

 1. LICENČNÍ SMLOUVY

13.1 Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

13.2 Výhradní licence

V současné době nejsou pro Základní škola a Mateřská školy Vikýřovice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. VÝROČNÍ ZPRÁVA

 

POSKYTNUTÉ INFORMACE

Dokumenty, na které se vztahuje povinnost svobodného přístupu k nim podle zákona č. 106/1999 Sb., jsou k dispozici v úředních hodinách v ředitelně školy (viz. bod 4).

Následující dokumenty jsou přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na uvedené internetové adrese: www.zsmsvrbovec.cz

Zpráva České školní inspekce
Školní vzdělávací program (ŠVP) pro základní vzdělávání
Školní řád a pravidla hodnocení
Výroční zpráva o činnosti školy

 

POSPISY ÚKONŮ ORGÁNU VEŘEJNÉ MOCI – ŽIVOTNÍ SITUACE

Služby veřejné správy na portal.gov.cz

 

FORMULÁŘE

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím školy o právech a povinnostech jmenovitě určených osob je možné podat opravný prostředek (odvolání) ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, a to prostřednictvím školy, která rozhodnutí vydala. Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku (odvolání) je vždy součástí každého rozhodnutí školy, proti němuž je opravný prostředek podáván.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací:

 1. náklady spojené s vyhledáváním informací

(za každou započatou hodinu) – zdarma

 1. pořízení kopie formátu A4 – jednostranně za list – zdarma

– oboustranně za list – zdarma

 1. opatření technického nosiče dat (CD) nelze vytvořit
 2. odeslání informace žadateli:

cena dle platného sazebníku České pošty

e-mail zdarma

 

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací: není

 

16. Licenční smlouvy: nejsou

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.