ŠPP

Školní poradenské pracoviště

Od 1. 9. 2016 bylo na naší škole zřízeno Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP).

ŠPP poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

K hlavním cílům ŠPP patří péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, péče o nadané děti, kariérové poradenství – pomoc při volbě povolání, iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy, rozšíření oblastí primární prevence.

 

ŠPP má 4 členy, kteří se společně podílejí na plnění hlavních cílů. (Výchovný poradce, metodik prevence, ředitelka školy, zástupkyně ředitele školy). Všichni členové týmu ŠPP budou úzce spolupracovat, jejich činnosti se prolínají. Nezbytná je také spolupráce s třídními učiteli, ostatními pedagogy, spolupráce s poradenskými zařízeními.

Členové a kontakty

Členové ŠPP:

Výchovný poradce – Mgr. Lenka Štipčáková

stipcakova.lenka@zsmsvrbovec.cz

Hlavní úkoly:

 • Kariérní poradenství – pomoc při volbě povolání, konzultace pro žáky i jejich rodiče.
 • Řešení neomluvené a zvýšené omluvené absence.
 • Sledování žáků s neprospěchem a ve spolupráci s ostatními vyučujícími hledání způsobů řešení tohoto problému.
 • Pomoc při řešení konfliktních problémů ve škole.
 • Řešení případů hrubých a opakovaných přestupků proti školnímu řádu.
 • Koordinace péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Péče žáky s podpůrnými opatřeními– pomoc při přípravě individuálních vzdělávacích plánů, jejich projednávání a vyhodnocování účinnosti, spolupráce s PPP.
 • Péče o žáky nadané a talentované – pomoc při přípravě individuálních vzdělávacích plánů a návrh péče o tyto žáky.

 

Školní metodik prevence – Mgr. Pavla Bednářová

bednarova.pavla@zsmsvrbovec.cz

Hlavní úkoly:

 • Konzultační a poradenská činnost pro žáky a jejich rodiče v oblasti prevence rizikových jevů chování.
 • Příprava a realizace Minimálního preventivního programu školy.
 • Poskytování metodické pomoci a předávání odborných informací v oblasti prevence rizikových jevů chování učitelům.
 • Spolupráce s různými poradenskými a preventivními zařízeními a institucemi, které zajišťují sociálně-právní ochranu dětí a mládeže.
 • Práce s žákovskými kolektivy metodami, které pozitivně ovlivňují klima tříd i celé školy.
 • Spolupráce s třídními učiteli i ostatními členy školního poradenského pracoviště při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů.
 • Sledování rizik vzniku a projevů rizikových forem chování ve škole a návrh možností jejich řešení.

 

Ředitel školy – Mgr. Galina Blahová

reditelna@zsmsvrbovec.cz

Hlavní úkoly:

 • Koordinace poradenských služeb ve škole.
 • Řešení neomluvené a zvýšené omluvené absence.
 • Pomoc při řešení konfliktních problémů ve škole.
 • Pomoc a podpora žáků při řešení osobních problémů.
 • Konzultace a spolupráce s učiteli při vedení žáků s SPU.
 • Řešení případů hrubých a opakovaných přestupků proti školnímu řádu.

  

Zástupce ředitele školy – Mgr. Alžběta Hortová

hortova.alzbeta@zsmsvrbovec.cz

Hlavní úkoly:

 • Spolupráce při vytváření individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky.
 • Pomoc při organizaci veletrhu středních škol.
 • Řešení neomluvené a zvýšené omluvené absence.
 • Pomoc při řešení konfliktních problémů ve škole.
 • Řešení případů hrubých a opakovaných přestupků proti školnímu řádu.