Školní družina

Školní družina: tel.: 732 149 189 druzina@zsmsvrbovec.cz

Informace o naší školní družině ve školním roce 2021/2022

Školní družina je určena pro žáky 1.-5. ročníku. Pracujeme podle školního vzdělávacího programu „Družina plná pohody“ – zaměřeného na zdravý životní styl a vztahy mezi dětmi. Náplní je utváření kladného vztahu ke svým spolužákům, pedagogům a smysluplné využití volného času. Nabízíme dětem aktivní odpočinek po vyučování, různé aktivity a zábavná odpoledne. Ve ŠD budou moci děti mimo hlavní zájmovou činnost stávající rozvíjet své schopnosti a dovednosti také v zájmových útvarech. Všech aktivit se mohou účastnit pouze děti přihlášené do školní družiny.

Provoz školní družiny: 11.10 hod. – 16.35 hod.

Telefonní čísla do ŠD:     732 149 189    vedoucí vychovatelka Hana Jarmarová, 2. oddělení ŠD

704 619 285   1. oddělení + konečná družina

704 619 590   3. + 4. oddělení

Zabezpečení provozu:

  1. oddělení: vychovatelka ŠD   Bronislava Příkazská
  2. oddělení: vedoucí vychovatelka ŠD   Hana Jarmarová
  3. oddělení: vychovatelka ŠD   Marie Vítámvásová
  4. oddělení: vychovatelka ŠD   Radka Dolejší

Upozornění: Uvolňování dítěte ze ŠD lze pouze písemně /ne telefonicky / formou omluvenky. Na ní musí být uvedeno datum, znění a podpis rodiče. Bez omluvenky nelze pustit dítě domů dříve, než má uvedeno na zápisním lístku. Pokud nebude omluvenka obsahovat povinné údaje, či ji dítě neodevzdá, bude odcházet tak, jak má uvedeno na zápisním lístku.

OMLUVENKA BEZ DATA A PODPISU RODIČE JE NEPLATNÁ!!! Formulář omluvenky ke stažení najdete v dokumentech ŠD.

Dítě nesmí svévolně opustit ŠD a musí dodržovat školní řád a řád školní družiny.

Poplatek za školní družinu:

V tomto školním roce činí poplatek za ŠD 100.- Kč měsíčně. Platba se provádí v těchto cyklech:

1) do 15. září za 1. pololetí (500 Kč) a do 15.února za 2. poletí ( 500 Kč)

2) nebo jednorázově na celý školní rok (10 x 100 = 1000 Kč)

převodem na účet školy – číslo účtu 4211062007/6800 a do kolonky napište jméno a příjmení dítěte, školné ŠD.

Nejedná se o částku za docházku (počet dnů nebo hodin strávených ve školní družině), ale o úhradu části provozních nákladů družiny a nákladů spojených s činností dětí v družině. Poplatek budou platit i děti navštěvující pouze kroužky školní družiny. Žádosti o výjimku podávají rodiče písemně ředitelce ZŠ.