Školní družina

Školní družina: tel.: 732 149 189  vedoucí vychovatelka druzina@zsmsvrbovec.cz

Informace o naší školní družině ve školním roce 2023/2024

Školní družina je určena pro žáky 1.-5. ročníku. Pracujeme podle školního vzdělávacího programu „Družina plná pohody“ – zaměřeného na zdravý životní styl a vztahy mezi dětmi. Náplní je utváření kladného vztahu ke svým spolužákům, pedagogům a smysluplné využití volného času. Nabízíme dětem ranní družinu, aktivní odpočinek po vyučování, různé aktivity a zábavná odpoledne. Ve ŠD budou moci děti mimo hlavní zájmovou činnost stávající rozvíjet své schopnosti a dovednosti také v zájmových útvarech. Všech aktivit se mohou účastnit pouze děti přihlášené do školní družiny.

Provoz školní družiny:

Provoz školní družiny zahájen od 5.9. 2023.

Ranní družina:  6.00 hod. – 7.30 hod                                                                                                                                      Příchod dětí do školní družiny  6.00 – 7.00 hodin, v 7.20 – 7.30 hod. odchod dětí do tříd v doprovodu vychovatelky. Ranní družinu mohou navštěvovat pouze děti přihlášené do ŠD ( nutno vyplnit Žádost o ŠD, Přihlášku do ŠD). Lze docházet pouze do ranní ŠD.

Odpolední družina:  11.10 hod. – 16.35 hod.

Telefonní čísla do ŠD:

704 619 285   1. oddělení + konečná družina

732 149 189   2. oddělení

704 619 590  3. + 4. oddělení +ranní družina

Zabezpečení provozu:

Ranní družina:            vychovatelka Radka Dolejší

Odpolední družina:

  1. oddělení: 1.A + část 3.A      vychovatelka ŠD   Marie Vítámvásová
  2.  oddělení: 1.B + část 3.A     vedoucí vychovatelka ŠD   Hana Jarmarová
  3.  oddělení: 2.A + 2.B.třída       vychovatelka ŠD  Barbora Hřebíčková
  4. oddělení:  3.B + 4. + 5. třída   vychovatelka ŠD Mgr. Jana Vykoukalová, vychovatelka Barbora Míčková

Upozornění: Uvolňování dítěte ze ŠD lze pouze písemně /ne telefonicky / formou omluvenky. Na ní musí být uvedeno datum, znění a podpis rodiče. Bez omluvenky nelze pustit dítě domů dříve, než má uvedeno na zápisním lístku. Pokud nebude omluvenka obsahovat povinné údaje, či ji dítě neodevzdá, bude odcházet tak, jak má uvedeno na zápisním lístku.

OMLUVENKA BEZ DATA A PODPISU RODIČE JE NEPLATNÁ!!! Formulář omluvenky ke stažení najdete v dokumentech ŠD.

Dítě nesmí svévolně opustit ŠD a musí dodržovat školní řád a řád školní družiny.

Poplatek za školní družinu:

NOVÁ CENA ŠKOLNÉHO !!!

V tomto školním roce činí poplatek za ŠD 200.- Kč měsíčně. Ve školní družině nově ranní provoz. Platba se provádí v těchto cyklech:

1) do 15. září za 1. pololetí 1000 Kč a do 15.ledna za 2. poletí  1000 Kč

2) nebo jednorázově na celý školní rok 10 x 200 = 2000 Kč

převodem na účet školy – číslo účtu 123-6338100217/0100 a do kolonky napište jméno a příjmení dítěte, školné ŠD.

Nejedná se o částku za docházku (počet dnů nebo hodin strávených ve školní družině), ale o úhradu části provozních nákladů družiny a nákladů spojených s činností dětí v družině. Poplatek budou platit i děti navštěvující pouze kroužky školní družiny nebo jen ranní družinu. Žádosti o výjimku podávají rodiče písemně ředitelce ZŠ.